Insert title here

담당자 연락처

HOME   >   고객지원   >   담당자 연락처

연구개발 문의

담당자 이종률 전무
연락처 02-3451-2353
E-mail jrlee@esumtech.com

금융사업 문의

담당자 이용관 이사
연락처 02-3451-2373     010-4250-0901
E-mail yklee@esumtech.com

유통사업 문의

담당자 정호일 이사
연락처 02-3451-2336     010-2208-4067
E-mail elysium@esumtech.com

서비스사업 문의

담당자 정호일 이사
연락처 02-3451-2336     010-2208-4067
E-mail elysium@esumtech.com

SI사업 문의(금융/공공)

담당자 하경수 이사
연락처 02-3451-2372     010-3582-2347
E-mail hks1211@esumtech.com

경영기획 문의

담당자 김원재 대리
연락처 02-3451-2311
E-mail kimwj@esumtech.com

copyright